تکالیف نوروزی  
ریاضی
تکالیف نوروزی در غالب سوالات کپی شده به دانش آموزان داده شده است.
 
فارسی
تکالیف نوروزی در غالب شعر حفظی - تکمیل درس آزاد و قلمروهای فکری و زبانی را سوال طراحی کنند.
 
نگارش
تکلیف نوروزی در غالب انشای نوروزی میباشد.
 
علوم و فنون ادبی 
تکالیف نوروزی در غالب خواندن دروس 10 تا 15 میباشد.
 
زبان
تكاليف نوروزي در غالب تست هاي دوره اي (Review Tests) درس سوم و چهارم به دانش آموزان تحويل داده شد.
 
اقتصاد
پاسخگويي به پرسشهاي پنج فصل از مباحث ترم دوم به همراه طرح پنج سوال متن از هر فصل .
 
عربي
للاعراب متن "يا من في البحارِ عجائبهُ"
 
برنامه مطالعاتی
     
 
نقشه سایت