سوم تجربی  
فيزيك 3 وآزمايشگاه
نمونه سوالاتي (جهت پاسخ گويي توسط دانش آموزان در ايام عيد)در روز 25/12/1392 به دانش آموزان تحويل داده شد .                                                                                   
     
 
سوم ریاضی  
فيزيك 3 وآزمايشگاه
نمونه سوالاتي (جهت پاسخ گويي توسط دانش آموزان در ايام عيد)در روز 25/12/1392 به دانش آموزان تحويل داده شد .                                                                                   
     
 
دوم تجربی  
فيزيك 2 وآزمايشگاه
نمونه سوالاتي (جهت پاسخ گويي توسط دانش آموزان در ايام عيد)در روز 25/12/1392 به دانش آموزان تحويل داده شد .                                                                                   
     
 
دوم ریاضی  
فيزيك 2 وآزمايشگاه
نمونه سوالاتي (جهت پاسخ گويي توسط دانش آموزان در ايام عيد)در روز 25/12/1392 به دانش آموزان تحويل داده شد .                                                                                   
     
 
 
نقشه سایت